Головна

Корисні лінки

Вхід на сайт

Положення про постійні комісії

Додаток

до рішення 2 сесії Глобинської районної ради 7 скликання

від 17.12.2015 року


ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Глобинської районної ради 7 скликання

 1. Постійні комісії Глобинської районної ради 7 скликання (надалі - постійні комісії) є органами районної ради, які обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та розпоряджень голови районної ради.
  2. Постійні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, що визначають їхню діяльність, Регламентом роботи районної ради, цим Положенням.
  3. Постійні комісії обираються на сесії ради на строк її повноважень.
  4. До складу постійних комісій ради входять – голова і члени комісії. Голова комісії обирається на сесії ради, а заступник голови та секретар на засіданні комісії.
  5. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та заступник голови районної ради.
  6. Перелік постійних комісій районної ради:
  • Постійна депутатська комісія мандатна з питань депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів;
  • Постійна депутатська комісія з питань регіональної економічної політики, бюджету, фінансів і цін, торгівлі та побутового обслуговування населення, регулювання власності;
  • Постійна депутатська комісія з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства і дитинства, науки, освіти, культури і духовності, молоді та спорту;
  • Постійна депутатська комісія з питань законності і правопорядку, боротьби із злочинністю, прав людини та питань діяльності рад самоврядування, зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації;
  • Постійна депутатська комісія з питань промисловості, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту і зв’язку;
  • Постійна депутатська комісія з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села, екології та раціонального природокористування.
  7. Постійні комісії:
  • за дорученням районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного, культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету;
  • вивчають і аналізують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
  • попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонують для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань;
  • за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради;
  • здійснюють контроль за виконанням рішень ради та розпоряджень голови ради.
  8. Постійні комісії з питань, які належать до їх відання, та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
  9. Постійні комісії ради проводять свою роботу відповідно до плану, складеного на рік.
  10. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.
  Голова комісії:
  • скликає і веде засідання;
  • дає доручення членам комісії;
  • представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями;
  • організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
  У разі відсутності голови комісії, або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
  11. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал, і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, як половина від загального складу комісії.
  12. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. В протоколі зазначаються:
  • дата і місце проведення;
  • прізвище головуючого, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених;
  • порядок денний засідання;
  • розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;
  • назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;
  • результати голосування з питань порядку денного;
  • прийняті рішення, рекомендації, висновки.
  13. Протокол засідання постійної комісії підписується головою та секретарем комісії, а в разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин — головуючим на засіданні.
  14. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.
  15. За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій шляхом голосування приймаються:
  рішення — з питань, що стосуються структури, організації діяльності комісії та розподілу обов’язків між її членами;
  рекомендації — щодо розгляду радою питань, які вносяться посадовими особами і виконавчими органами, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій;
  висновки — з питань, які вносяться на розгляд ради та щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою.
  16. Рішення, рекомендації, висновки постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності — заступником голови або секретарем.
  17. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
  18. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
  19. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради, розглядаються постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
  20. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
  21. Постійні комісії (їх голова) звітують про свою діяльність на пленарному засіданні сесії.
  22. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат районної ради.
  23. Зміни та доповнення до даного Положення затверджуються сесією районної ради.

Заступник голови районної ради                                 В.П. Іванченко

Структура району